در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1400/05/13  اتحاد پلطبق برنامه 140بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/13  آذرخش 919طبق برنامه 43بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/13  اطلس پیشروطبق برنامه 73بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/13  الماس قشم 1طبق برنامه 110بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/13  پارسا 86طبق برنامه 65بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1312:28 سند بادمسافرگیری6228بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1400/05/1312:10 میثم میعادمسافرگیری3835بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1311:4312:10آذرخش 918در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1311:1011:43سحر پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1310:2511:10سلخ 4در سفر10238بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1309:4910:25سپهردریادر سفر655بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1309:1109:49نوروز 21در سفر900بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1308:3709:11قشم پیشرودر سفر730بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1308:0708:37آذرخش 908در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1307:2108:07رویای جنوبدر سفر5837بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1306:4707:04اتحاد پلدر سفر31109بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1400/05/1306:3607:21آذرخش 903در سفر2914بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1400/05/1306:0006:36آذرخش 909در سفر430بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم