راهنمای ارسال مجدد پیام فعالسازی

-برای دریافت مجدد پیام فعالسازی باید شماره ملی و آدرس پست الکترونیکی که با آن در سامانه ثبت نام کرده اید را وارد نمایید .
- در صورت صحیح بودن شماره ملی و پست الکترونیک پیام فعالسازی بصورت خودکار توسط سامانه به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد .